สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
ราคาประเมินที่ดิน : บาท
ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง : บาท
ราคาซื้อขายที่ดิน : บาท
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ประเภท :
การได้มา :
ระยะเวลาในการถือครอง : ปี
 
 


ค่าธรรมเนียม
-อัตราค่าธรรมเนียม ร้อยละ
2 เปอ ร์เซ็นต์
-เป็นเงิน
0 บาท
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ประเภท บุคคลธรรมดา
การได้มา
มรดก
-เป็นเงิน
0 บาท
ค่า ภาษีธุรกิจเฉพาะ
-เป็นเงิน
0 บาท
-รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
0 บาท

 

 

วันและเวลาที่ใช้โปรแกรมคำนวณผล : 10/22/2002 03:54:44.